شناسایی مدل آیفون

آیا می‌توانید مدل آیفون را از تنظیمات گوشی پیدا کنید؟